Normes de publicació

La revista Dugastella publica articles i notes sobre qualsevol aspecte relacionat amb la biologia i la conservació de la flora i la fauna silvestres i dels seus hàbitats, preferentment de l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Els treballs enviats hauran de ser originals i no haver sigut publicats en cap altre lloc.

 

Els treballs hauran d'enviar-se a RONCADELL, Ap. correus 1.450; 46080 València o per correu-e (dugastella@gmail.com). Els manuscrits mecanografiats seran impresos en DIN A4 i per triplicat, doble espai, per una sola cara i amb marges d'uns 3 cm a cada costat.

 

Una volta acceptat per a la seua publicació, se sol·licitarà a l'autor una còpia de l'article, preferentment en format Word Perfect, o bé formats compatibles (.txt, .doc), que serà enviada per correu ordinari o bé per correu electrònic (dugastella@gmail.com).


Els idiomes de la revista seran el castellà i el valencià; en casos excepcionals es considerarà la publicació en qualsevol altre idioma.

 

El contingut de les aportacions s'adaptarà al següent esquema:

 

PER ALS ARTICLES:
Títol, Nom del/dels autor/autors i adreça de contacte, Resum: s'adjuntaran dos resums d'un màxim de 200 paraules, l'un en castellà o valencià i l'altre en anglès (en el cas que els autors no ens puguen proporcionar el resum en anglès, el comité redactor s'encarregarà de la traducció), Paraules clau: entre 3 i 10, Introducció, Material i mètodes, Resultats, Discussió, Agraïments, Referències.

 

PER A LES NOTES FAUNÍSTIQUES I BOTÀNIQUES:
Nom científic, nom vulgar en castellà i noms vernacles, Data, lloc, terme municipal i inicial de la província, U.T.M.; quadrícules de 1x1 km amb les lletres que designen el quadrat de 100x100 km, Observacions i interès de les dades, Nom del/dels observador/s, Adreça i telèfon de contacte (no seran publicats, però són necessaris per a poder aclarir qualsevol dubte sobre les cites).

 

Exemple:
Pelodytes punctatus. Sapillo moteado. Gripauet (20-5-98). Cantera de los Huertos (Losa del Obispo, V). XJ8197. Adults cantant en l'aigua (J. Moreno).

 

El comitè redactor seleccionarà les cites segons el seu interès biogeogràfic, fenològic o biològic en general.

 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES:
Tan sols es consideraran referències bibliogràfiques aquelles que pertanyen a treballs publicats o, definitivament, acceptats per a la seua publicació. Les referències a treballs que no s'adapten a alguna de les dues condicions anteriors se citaran en el text com a "obs. pers.", quan es tracte de dades pròpies, o bé com a "com. pers.", si són dades comunicades per un altre autor, precedit de les inicials i el cognom (exemple: J.A.Valverde, com. pers.).

 

Quan en el text se citen referències s'inclouran els cognoms dels autors quan en siguen un o dos; quan en siguen tres o més, es posarà el cognom del primer autor seguit de "et al.". Al text les referències se citaran de la següent manera: Mateo et al. (1996), o bé (Mateo et al., 1996).

 

Per a referències a articles d'un mateix autor en el mateix any, s'afegiran lletres en minúscula darrere de l'any per a distingir-les. Quan se cite més d'una referència dins el text, es nomenaran en ordre cronològic (exemple: Falcón, 1982; Salvador, 1985a, 1985b; Mateo, 1996).

 

La llista final de referències s'ordenarà alfabèticament i dins de cada autor, de forma cronològica, seguint els següents models per a un article, capítol o llibre, respectivament:

 

Meijide, M.W., Meijide-Fuentes, F. y Arribas, O. (1994). Atlas herpetológico de la provincia de Soria. Revista española de herpetología, 8: 45-58.


Jiménez, J., Delibes, M. y Callejo, A. (1990). Método de muestreo y discusión del mismo. Pp. 9-14 en Delibes, M. (ed.). La nutria (Lutra lutra) en España. ICONA Serie Técnica. Madrid.

 

Villaplana, J. (1998). Introducció a la fauna vertebrada de la Safor. Ed. Alfons el Magnànim i Conselleria d'Agricultura i Pesca. Oliva. València.

 

Les figures, les taules i els gràfics es presentaran separats del text i numerats; hauran d'anar ressenyats en el text amb la mateixa numeració. Els peus de figura seran concisos. Les figures, preferentment realitzades a plomí, hauran de presentar una qualitat acceptable per a la seua publicació. Els autors podran enviar fotografies de bona qualitat, sempre quan les consideren imprescindibles i tenint en compte que seran publicades en blanc i negre.